دکتر افسانه محمدزاده

دکتر افسانه محمدزاده

روان پزشک و روان درمانگر روانکاوانه

📍تحصیلات:

فارغ التحصیل فلوشیپ روان درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل تخصص روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

حوزه فعالیت :

رواندرمانی تحلیلی در مکتب روابط ابژه بریتانیا

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

دوره هاي نظري:

 تحت سوپرویژن فردي و گروهی استاد محمد صنعتی از 1400

تحت سوپرویژن فردي و گروهی روابط ابژه مکتب مستقل بریتانیا توسط دکتر مهدیه معین از 1400 تحت سوپرویژن دکترسهیلا کیانی 1400-1401

دوره هاي نظري ویلفرد بیون دکتر الهه ساگارت 1399-1400

دوره هاي نظري ملانی کلاین دکتر مهدیه معین -1402 1399

دوره ي نظري سکس تراپی 1396

دوره ي نظري رواندرمانی متمرکز بر انتقال دکتر فرزین رضاعی 1395

دوره ي نظري زوج درمانی 1395

دوره هاي نظري مبانی رواندرمانی تحلیلی در مرکز مطالعات روانکاوي تهران -1396 1394

تجارب کاري:

 سوپروایزر تحلیلی انفرادي با رویکرد روابط ابژه از 1401

گروه درمانی تحلیلی تحت سوپرویژن دکتر مهدیه معین 1401

درمان دارویی بیماران روانپزشکی از 1397

آموزش مهارت هاي روانشناختی پرسنل درمانی در بیمارستان ابن سینا مشهد 1395

آموزش مدیریت اختلالات روانشناختی به خانواده بیماران مبتلا در ب یمارستان ابن سینا مشهد 1395

روان درمانی حمایتی تحت سوپرویژن -1394 1397

روان درمانی تحلیلی تحت سوپرویژن از 1393

عضویت ها :

 انجمن علمی روان درمانی ایران از 1400

انجمن علمی روان پزشکان ایران از 1395

مرکز مطالعات سایکو آنالیز تهران از 1395

مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1393

سازمان نظام پزشکی مشهد از 1390