نوید طیبی

رواندرمانگر، مدرس و پژوهشگر روانکاوی و نظریه فرویدی