درمانگران بزرگسال

دکتر آرمان دهقان

دکتر آرمان دهقان

روان‌پزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

دکتر سمیه تات

دکتر سمیه تات

روان‌پزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

فاطمه دهقانی آرانی

فاطمه دهقانی آرانی

رواندرمانگر روانکاوانه

دکتر ستاره آرام

دکتر ستاره آرام

روان‌پزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

نرجس صاحب زاده

نرجس صاحب زاده

روان‌پزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

دکتر مریم امیدقائمی

دکتر مریم امیدقائمی

دکتری روانشناسی

دکتر افسانه محمدزاده

دکتر افسانه محمدزاده

روان‌پزشک و روان درمانگر روانکاوانه

دکتر نرگس نجاتی فرد

دکتر نرگس نجاتی فرد

روان‌پزشک و رواندرمانگر روانکاوانه

مهدی فدائی

مهدی فدائی

روانشناس بالینی

دکتر سیده طیبه حسینی

روان‌پزشک و روان درمانگر تحلیلی

درمانگران کودک و نوجوان

آفاق فخاری

آفاق فخاری

روانشناس بالینی و روانکاو کودک و نوجوان

مریم کیخا

مریم کیخا

رواندرمانگر تحلیلی کودک‌ونوجوان و والدین

دکتر نسترن مالمیر

دکتر نسترن مالمیر

روانشناس و کاندیدای روان‌درمانگری تحلیلی

سحر صبور

سحر صبور

روانشناس بالینی کودک و نوجوان