درمانگران بزرگسال

دکتر آرمان دهقان

دکتر آرمان دهقان

روان‌پزشک و روان‌درمانگر روانکاوانه

دکتر سمیه تات

دکتر سمیه تات

روان‌پزشک و روان‌درمانگر روانکاوانه

فاطمه دهقانی آرانی

فاطمه دهقانی آرانی

روانشناس بالینی و سلامت و روان‌درمانگر روانکاوانه

دکتر ستاره آرام

دکتر ستاره آرام

روان‌پزشک و روان‌درمانگر روانکاوانه

نرجس صاحب زاده

نرجس صاحب زاده

روان‌پزشک و روان‌درمانگر روانکاوانه

دکتر مریم امیدقائمی

دکتر مریم امیدقائمی

دکتری روانشناسی

دکتر افسانه محمدزاده

دکتر افسانه محمدزاده

روان‌پزشک و روان‌درمانگر روانکاوانه

دکتر نرگس نجاتی فرد

دکتر نرگس نجاتی فرد

روان‌پزشک و روان‌درمانگر روانکاوانه

مهدی فدائی

مهدی فدائی

روانشناس بالینی

دکتر فاطمه معین الغربائی

دکتر فاطمه معین الغربائی

روانشناس بالینی و سلامت و روان‌درمانگر روانکاوانه

رومینا حسن طهرانی

رومینا حسن طهرانی

روان‌درمانگر روانکاوانه بزرگسال

نادیا رفیعیان

نادیا رفیعیان

روان‌درمانگر تحلیلی

دکتر سیده طیبه حسینی

روان‌پزشک و روان‌درمانگر تحلیلی

درمانگران کودک و نوجوان

آفاق فخاری

آفاق فخاری

روانشناس بالینی و روانکاو کودک و نوجوان

مریم کیخا

مریم کیخا

روان‌درمانگر تحلیلی کودک‌ونوجوان و والدین

دکتر نسترن مالمیر

دکتر نسترن مالمیر

روانشناس و کاندیدای روان‌درمانگری تحلیلی

سحر صبور

سحر صبور

روانشناس و رواندرمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

اسماعيل خوش نظر

اسماعيل خوش نظر

روان‌درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

مطهره فسنقری

مطهره فسنقری

روانشناسی بالینی

المیرا رحیم زاده

المیرا رحیم زاده

روان‌درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان