مباحثه و گفتگو در حوزه فلسفه و روانکاوی

مباحثه و گفتگو در حوزه فلسفه و روانکاوی، تفسیر و شرح کامل مجموعه مقالات روانکاوی و فلسفه(انتشارات راتلج) با هدایت دکتر اکبر جباری فیلسوف و دازاینکاو و نیز دکتر مهدیه معین بعنوان تسهیل‌گر برگزار می‌کند.

 

پس از مشاوره واتس آپ