کارگاه مهارت‌های زندگی کودکان

آموزش مهارت‌های زندگی کودکان از طریق بازی به جای ارائه مفاهیم تئوری، اثربخشی بیشتری دارد و نتایج آن ماندگارتر خواهد بود. در این کارگاه همراه باشید

 

پس از مشاوره واتس آپ